Δικαιολογητικά ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ

Σε αυτό το άρθρο μας συγκεντρώσαμε για κάθε περίπτωση όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να αιτηθείτε για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.


Οι μητέρες  για να πάρουν το voucher χρειάζονται οπωσδήποτε:

 1. φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ (αν αυτό δεν είναι με
  λατινική γραφή χρειάζεται μετάφρασή του εντός τελευταίου τριμήνου). 
 2. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (με ημερομηνία
  έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου)
 3. εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2017 
 4. ηλεκτρονική αίτηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

Θέλει τρέξιμο για να συγκεντρώσεις αυτά τα βασικά χαρτιά... Ανάλογα με την περίπτωση, όμως, απαιτούνται και άλλα δικαιολογητικά για να πάρεις το voucher.
 

Σχετικά με το εκκαθαριστικό της εφορίας:

 1. αν είσαι έγγαμη και υποβάλλεις ξεχωριστή δήλωση από το σύζυγο, πρέπει να στείλεις υποχρεωτικά και το εκκαθαριστικό του συζύγου.

   
 2. αν από το νόμο προβλέπεται να κάνεις ξεχωριστή φορολογική δήλωση (σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή αν ένας από τους δύο είναι σε πτώχευση ή δικαστική συμπαράσταση), τότε χρειάζεται και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που επιτρέπει την κατάθεση της ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης.

   
 3. αν έχεις κάνει σύμφωνο συμβίωσης, τότε πρέπει να στείλεις  |και το δικό σου εκκαθαριστικό και του συντρόφου σου

   

Οικογενειακή Κατάσταση
 

Για να αποδείξεις την οικογενειακή κατάσταση, εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που είναι υποχρεωτικό για όλες), χρειάζεται:

 1. αντίγραφο Συμφώνου Συμβίωσης (αν δεν έχεις τελέσει γάμο)
   
 2. αν είσαι ανύπαντρη μητέρα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δικό σου και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (εφόσον το παιδί δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό)
   
 3. αν είσαι χήρα, ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου (εφόσον η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό)
   
 4. αν είσαι διαζευγμένη, αντίγραφο διαζευκτηρίου (εφόσον η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό) ή το έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων ΔΟΥ (Μ1) στο οποίο θα αναγράφεται η διάζευξη
   
 5. αν είσαι σε διάσταση, το έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων (Μ1) με ημερομηνία έκδοσης πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης για το voucher
   
 6. αν είσαι ανάδοχη μητέρα, αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
   
 7. αν είσαι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής σου δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε χρειάζεσαι οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την οικογενειακή σου κατάσταση, το οποίο να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση εντός του τελευταίου τριμήνου, αν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα
   
 8. αν είσαι μπαμπάς και έχεις την επιμέλεια των παιδιών σου, δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας


Σε περίπτωση που είσαι μητέρα ή ανάδοχη μητέρα και ανήκεις στην ομάδα των ΑΜΕΑ (με ποσοστό 35% και άνω) ή έχεις παιδί AMEA (με ποσοστό 35% και άνω) ή σύζυγο / σύντροφο συμφώνου συμβίωσης ΑΜΕΑ (με ποσοστό 67% και άνω), πρέπει να στείλεις το αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας της δικής σου ή του παιδιού ή του συζύγου / συντρόφου συμφώνου συμβίωσης αντίστοιχα από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας. Επίσης, γίνονται δεκτές και αποφάσεις προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας που εκδόθηκαν πριν την  1-9-2011 από τις Α΄βαθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχειών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
 

Αν κατάγεσαι από χώρα εκτός Ε.Ε., εκτός από ταυτότητα χρειάζεσαι:
 

 1. και άδεια διαμονής σε ισχύ ή 
   
 2. (σε περίπτωση που η άδεια διαμονής έχει λήξει) τελευταία άδεια διαμονής και αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής προς τον αρμόδιο φορέα που έχει κατατεθεί η αίτηση αυτή 
   

Αν είσαι πατέρας μπορείς να κάνεις αίτηση μόνο αν:  
    

 1. είσαι χήρος, οπότε χρειάζεσαι ληξιαρχική πράξη θανάτου της συζύγου (εφόσον δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
   
 2. υπάρχει δικαστική απόφαση για την επιμέλεια παιδιών ή ΑΜΕΑ, οπότε είναι απαραίτητη η δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών ή ΑΜΕΑ
   

Εργασιακή σχέση
 

Και τέλος, η εργασιακή σχέση πιστοποιείται ανάλογα με την κάθε περίπτωση ως εξής:
 

Αν είσαι μισθωτή    

 1. με πλήρη απασχόληση αορίστου ή ορισμένου χρόνου  χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης  με ημερομηνία μετά
  την ημερομηνία πρόσκλησης
  για το voucher ΚΑΙ αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, εάν υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία της εταιρείας / εργοδότη)  ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού E4 με τα δικά σου μόνο στοιχεία, επωνυμία εταιρείας, σφραγίδα και υπογραφή.

   
 2. με μερική απασχόληση αορίστου ή ορισμένου χρόνου χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (με βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου, εάν υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία της εταιρείας / εργοδότη)  ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού E4 με τα δικά σου μόνο στοιχεία, επωνυμία εταιρείας, σφραγίδα και υπογραφή.
   
 3. με περιστασιακή απασχόληση με εργόσημο χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης με
  ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ  αντίγραφο εργοσήμου με απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης εντός των τελευταίων 12 μηνών που να αποδεικνύει εργασία για 2 μήνες τουλάχιστον

   
 4. με περιστασιακή απασχόληση με ένσημα χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών

 

Αν είσαι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενούς τομέα
 

 1. σε ατομική επιχείρηση, χρειάζεσαι αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ΚΑΙ βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είσαι άμεσα ασφαλισμένη (ακόμη και αν υπάρχει οφειλή εισφορών) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών ή πρόσφατη ειδοποίηση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών ΚΑΙ υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δε θα σταματήσεις να υπάγεσαι στον ασφαλιστικό φορέα ή δε θα διακόψεις την άσκηση του επιτηδεύματος
   

σε εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΙΚΕ ή ΕΠΕ ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, χρειάζεσαι το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές την τελευταία τροποποίησή του ΚΑΙ πιστοποιητικό περί μη λύσης (ΓΕΜΗ) ΚΑΙ υπεύθυνην δήλωση Ν.1599/86 ότι δε θα διακόψεις την άσκηση του επιτηδεύματος ΚΑΙ βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι είσαι άμεσα ασφαλισμένη ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της εταιρίας ΙΚΕ περί άσκησης εργασίας σε περίπτωση εταίρου ΙΚΕ.


Αν είσαι αυτοαπασχολούμενη  στον πρωτογενή τομέα.   


    

Χρειάζεται βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είσαι άμεσα ασφαλισμένη ακόμη και αν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Αν είσαι άνεργη

 1. δελτίο ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ με ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου ή ή αποδεικτικό ανανέωσης του δελτίου ανεργίας, όπως αυτό εκτυπώνεται από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (EServices) με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου.
   
 2. και ανήκεις σε Ειδικό Ταμείο για το οποίο δε χορηγείται κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, χρειάζεται βεβαίωση πιστοποίησης κατάστασης ανεργίας από τον αντίστοιχο φορέα με ημερομηνία έκδοσης |μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher.
   

Αν ο σύζυγος ή σύντροφος συμφώνου συμβίωσης είναι άνεργος, χρειάζεται δελτίο ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ με ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου ή Κατάσταση ανανεώσεων κάρτας ανεργίας Αν ο σύζυγος ή σύντροφος συμφώνου συμβίωσης ανήκει σε Ειδικό Ταμείο για το οποίο δε χορηγείται κάρτα ανεργίας (π.χ. ναυτικός), χρειάζεται βεβαίωση χρόνου ανεργίας από το Ειδικό Ταμείο.  


Πηγή: (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε) (2018-2019)


Σχετικά άρθρα:
 

Τι καλύπτει το Voucher του ΕΣΠΑ;
 

Οδηγός για τα προνήπια του 2015


Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για θέματα που αφορούν την προσχολική εκπαίδευση και δημιουργική απασχόληση, κάνε εγγραφή στο newsletter μας.