Δικαιολογητικά ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ

  7/6/2019  |    ΕΣΠΑ , Δημοφιλή άρθρα

Στη φετινή δράση του ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2020-2021 για το voucher για βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠμεΑ για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής η διαδικασία είναι διαφορετική.

Για να κάνεις αίτηση θα πρέπει να συμπληρώσεις και να υποβάλεις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση”, στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων») και σύμφωνα με τις οδηγίες, που θα αναρτηθούν.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet), αποκλειστικά της αιτούσας.
 

Στην περίπτωση που είσαι έγγαμη ή με σύμφωνο συμβίωσης απαιτείται επίσης και η συναίνεση του συζύγου/συντρόφου για τη χρήση οικονομικών του στοιχείων στον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Η συναίνεσή του γίνεται μέσω της ίδιας εφαρμογής «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων» με τη χρήση των δικών του κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικοί taxisnet).


Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται αιτήσεις που αποστέλλονται με mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).


Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν

α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης και

 

β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.


ΠροσοχήΔεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του Άρθρου 3 της παρούσας.


ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Για τα νήπια που συµπληρώνουν ηλικία 4 ετών (γεννημένα το έτος 2016) η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική και δεν μπορούν να κάνουν αίτηση για voucher ούτε για παιδικό σταθμό ούτε για ΚΔΑΠ.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ:  Όσα παιδιά του 2016 υπάγονται στους Δήµους Αθηναίων, Ζωγράφου, Καλλιθέας, Νέας Σµύρνης Αττικής και Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης (που έχουν εξαιρεθεί από την υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2020-2021) μπορούν να κάνουν αίτηση για voucher. Οι αιτούσες που υπάγονται στους δήμους αυτούς δικαιούνται να αιτηθούν και για δομές που λειτουργούν και σε άλλους Δήμους.
 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα αντλήσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. από πληροφοριακά συστήματα (Μητρώο Πολιτών, Α.Α.Δ.Ε., ΕΡΓΑΝΗ, Ο.Α.Ε.Δ., Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ.λπ.) της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που η άντληση στοιχείων των δικαιολογητικών μέσω των διεπαφών δεν καταστεί δυνατή π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης ή στην περίπτωση διαφωνίας με τα επιστρεφόμενα στοιχεία, η αιτούσα υποβάλλει μέσω της εφαρμογής τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf (upload).

Σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, μπορεί να χρειαστεί να επισυνάψεις:


Για την πιστοποίηση της οικογενειακής κατάστασης

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία της Πρόσκλησης.
   
 2. αν είσαι ανύπαντρη μητέρα και το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται η υποβολή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού
   
 3. αν είσαι χήρα, και η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται και η υποβολή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συζύγου.
   
 4. αν είσαι διαζευγμένη, και η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή στο έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1), απαιτείται η υποβολή αντίγραφου δικαστικής απόφασης για τη λύση του γάμου.
   
 5. αν είσαι σε διάσταση, απαιτείται το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1).
   
 6. αν είσαι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.
   
 7. αν δεν έχεις την επιμέλεια του παιδιού σου, την αίτηση την υποβάλει το άτομο στο οποίο έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση και απαιτείται η υποβολή του σχετικού δικαιολογητικού.
   
 8. αν έχεις υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης (Αντί «συζύγων»), απαιτείται η υποβολή του.
   
 9. αν είσαι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής σου δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε χρειάζεσαι οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την οικογενειακή σου κατάσταση, το οποίο να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση εντός του τελευταίου τριμήνου, αν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα. 
   
 10. αν είσαι αλλοδαπή τρίτων χωρών, εκτός Ε.Ε., απαιτείται άδεια διαμονής σε ισχύ, και σε περίπτωση λήξης της, αντίγραφο της αίτησης ανανέωσής της.
   
 11. αν είναι πολίτης της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών και υποβάλεις δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας, απαιτείται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από την εκάστοτε αρμόδια αρχή.
   
 12. αν είσαι μπαμπάς και έχεις την επιμέλεια των παιδιών σου, δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας

 

Σχετικά με το εκκαθαριστικό της εφορίας
 

Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2019 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2019 έως 31/12/2019)

Επισημαίνεται ότι , δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα, τις 27.000€ έως 2 παιδιά, 30.000€ για 3 παιδιά, 33.000€ για 4 παιδιά, και τις  36.000€ από 5 παιδιά και άνω. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Στην περίπτωση που έχεις υποβάλλει φορολογική δήλωση για το έτος 2019 , αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η εκκαθάρισή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) /taxisnet, θα πρέπει να υποβάλεις το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2018 με την υποχρέωση, προκειμένου να ενταχθείς στο πρόγραμμα, να υποβάλεις το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2019 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Για την επιτάχυνση της εκκαθάρισης θα πρέπει να υποβάλεις σχετικό αίτημα στην Α.Α.Δ.Ε. για να εκκαθαριστεί η δήλωσή της λόγω συμμετοχής σου στο πρόγραμμα.
 

Άτομα με Αναπηρία

 

Σε περίπτωση που είσαι μητέρα ή ανάδοχη μητέρα και:

--ανήκεις στην ομάδα των ΑΜΕΑ (με ποσοστό 35% και άνω) ή

--έχεις σύζυγο / σύντροφο συμφώνου συμβίωσης ΑΜΕΑ (με ποσοστό 67% και άνω) ή 

--έχεις παιδί ΑΜΕΑ (με ποσοστό 35% και άνω) 


πρέπει να στείλεις το αντίγραφο πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύ της δικής σου ή του συζύγου / συντρόφου συμφώνου συμβίωσης ή του παιδιού αντίστοιχα από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας ή Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011 με ισχύ επ’ αόριστον ή αντίγραφο της αίτησης προς το ΚΕ.Π.Α. για νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, στην περίπτωση που η γνωμάτευση έληξε. 


Εργασιακή σχέση

 

Και τέλος, η εργασιακή σχέση πιστοποιείται ανάλογα με την κάθε περίπτωση ως εξής:
 

Αν είσαι μισθωτή    

 1. με πλήρη απασχόληση αορίστου ή ορισμένου χρόνου  χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης (πλήρης αορίστου χρόνου ή πλήρης ορισμένου χρόνου) με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, εάν υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία της εταιρείας / εργοδότη)  
   
 2. με μερική απασχόληση αορίστου ή ορισμένου χρόνου χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης (μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου) με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (με βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου, εάν υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία της εταιρείας / εργοδότη)  
   
 3. με περιστασιακή απασχόληση με εργόσημο χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης (περιστασιακή απασχόληση με εργόσημο) με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ  αντίγραφο εργοσήμου με απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης εντός των τελευταίων 12 μηνών που να αποδεικνύει εργασία για 2 μήνες τουλάχιστον
   
 4. με περιστασιακή απασχόληση με ένσημα χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης (περιστασιακή απασχόληση με ένσημα) με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών

   
 5. για άλλες μορφές απασχόλησης   

  α) για Τίτλους κτήσης χρειάζεται αντίγραφο σύμβασης με έναν τουλάχιστον από τους εργοδότες ΚΑΙ αντίγραφο δήλωσης-βεβαίωσης Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ 

  β) για Δελτίο παροχής υπηρεσιών χρειάζεται αντίγραφο σύμβασης με έναν τουλάχιστον από τους εργοδότες ΚΑΙ απογραφικό δελτίο από το Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ 

  γ)
   για τις/τους εργάτριες/τες γης (ασφαλισμένοι Ε.Φ.Κ.Α. – Ο.Γ.Α.), απαιτείται βεβαίωση εργοδότη ΚΑΙ βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ο.Γ.Α.), του τελευταίου τριμήνου που να αποδεικνύεται εργασία τουλάχιστον 2 μηνών.


Αν είσαι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενούς τομέα
 

 1. σε ατομική επιχείρηση, χρειάζεσαι αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ΚΑΙ βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είσαι άμεσα ασφαλισμένη (ακόμη και αν υπάρχει οφειλή εισφορών) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών ή πρόσφατη ειδοποίηση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών ΚΑΙ υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δε θα σταματήσεις να υπάγεσαι στον ασφαλιστικό φορέα ή δε θα διακόψεις την άσκηση του επιτηδεύματος
   
 2. σε εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΙΚΕ ή ΕΠΕ ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, χρειάζεσαι το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές την τελευταία τροποποίησή του ΚΑΙ πιστοποιητικό περί μη λύσης (ΓΕΜΗ) ΚΑΙ υπεύθυνην δήλωση Ν.1599/86 ότι δε θα διακόψεις την άσκηση του επιτηδεύματος ΚΑΙ βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι είσαι άμεσα ασφαλισμένη ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της εταιρίας ΙΚΕ περί άσκησης εργασίας σε περίπτωση εταίρου ΙΚΕ.
   
 3. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση Α.Ε. δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα έμμισθα μέλη (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος). 

   

Αν είσαι αυτοαπασχολούμενη  στον πρωτογενή τομέα.   

Χρειάζεται βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είσαι άμεσα ασφαλισμένη ακόμη και αν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.


Αν είσαι άνεργη

 1. δελτίο ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ με ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου ή ή αποδεικτικό ανανέωσης του δελτίου ανεργίας ή Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή Βεβαίωση Επιδοτούμενης Ανεργίας, όπως εκτυπώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ με χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου.
   
 2. και ανήκεις σε Ειδικό Ταμείο για το οποίο δε χορηγείται κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, χρειάζεται βεβαίωση πιστοποίησης κατάστασης ανεργίας από τον αντίστοιχο φορέα με ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher.
   

Αν είσαι πατέρας μπορείς να κάνεις αίτηση μόνο αν:  

    

 1. είσαι χήρος, οπότε χρειάζεσαι ληξιαρχική πράξη θανάτου της συζύγου (εφόσον δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
   
 2. υπάρχει δικαστική απόφαση για την επιμέλεια παιδιών ή ΑΜΕΑ, οπότε είναι απαραίτητη η δικαστική απόφαση επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιών ή ΑΜΕΑ

 

Προσθεσμία υποβολής ατήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 17/7/2020 και λήγει στις 7/8/2020.

Προσωρινά αποτελέσματα


Τα προσωρινά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Προσωρινά Αποτελέσματα»), στις 13/8/2020. 

Ενστάσεις

Μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. («Ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων», βάσει του «Εντύπου της Ένστασης», με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf, από τις 14/8 – 18/8/2020 και μέχρι τις 16:00

Οριστικά αποτελέσματα

Θα μπορείς να δεις το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής σου στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Οριστικά αποτελέσματα»), στις 20/8/2020.


Πως μπορείς να βρείς ποιοι παιδικοί σταθμοί & ΚΔΑΠ δέχονται voucher του ΕΣΠΑ;


Με το πάτημα ενός κουμπιού στην πλατφόρμα μας! Την πρώτη πλατφόρμα αναζήτησης για κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιιών, ιδιωτικά και δημοτικά!

Αναζήτησε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών επιλέγοντας τα κριτήρια σου. Διάλεξε περιοχή, η δήμο, αναζήτησε ιδιωτικές η δημοτικές δομές και επέλεξε και το κριτήριο ΕΣΠΑ.

 


 

Σχετικό και χρήσιμο περιεχόμενο