Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί Παλαιού Φαλήρου δικαιολογητικά

δημοτικοί παιδικοί σταθμοί παλαιού φαλήρου δικαιολογητικά

Για την εγγραφή των παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Παλαιού Φαλήρου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 

 • Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
   
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
   
 • Ληξιαρχικη πράξη γέννησης του παιδιού
   
 • Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο ενσήμων τουλάχιστον 3 μηνών μέσα στο έτος προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
   
 • (Για ελεύθερους επαγγελματίες) απαιτείται αντίγραφο δήλωσης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ η βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές.
   
 • (Για τους ανέργους) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και ένσημα από την τελευταία εργασία αυτών
   
 • Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης.
   
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
   
 • Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού.
   
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
   
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.


Περίοδος αιτήσεων

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους και μέχρι τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, για τυχόν υφιστάμενες κενές θέσεις.

 

Συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση στην οποία μετέχει και το παιδαγωγικό προσωπικό και αφού προβεί σε εξέταση των αιτήσεων, αποφασίζει για την επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών η οποία αναρτάται στα κατά τόπους τμήματα.
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου μπορεί να εγγράφει παιδιά και πέρα από τη δυναμικότητα των λειτουργούντων Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και μέχρι ποσοστού 20% επ' αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι.